ÎNVĂȚĂMÂNTUL ALTERNATIV ÎN ROMÂNIA (1)

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ALTERNATIV VS TRADIȚIONAL

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ALTERNATIV = activitate care se desfășoară în instituții școlare, după obiective, organizare, conținut, forme de predare și învățare, mijloace, viața școlii și activitatea părinților, cu abatere totală sau parțială de la caracteristicile unitare ale școlii de stat şi care oferă o altă variantă de instruire şi educare. (“Dicţionar de pedagogie”, Horst Schaub & Karl G. Zenke)

DE CE?

Învățământul alternativ a devenit un subiect foarte discutat în ultimii ani. Părinții sunt din ce în ce mai preocupați de sistemul de stat (disciplinele de studiu, modul de predare, rezultate etc).

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ALTERNATIV

Sistemele alternative propun modele diferite de cel tradițional:

  • cerințe diferite de participare
  • flexibilitate
  • încurajarea elevilor spre a descoperi și a gândi critic mai mult etc.

SISTEME APROBATE ÎN ROMÂNIA

În prezent, în România sunt recunoscute următoarele sisteme alternative educaționale: Freinet, Montessori, pedagogia curativă, Planul Jena, Step by Step și Waldorf.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ALTERNATIV – 2011 vs 2023

În România, conform Legii Educației Naționale (Legea 1/2011), Art. 59, în sistemul de învățământ preuniversitar pot fi inițiate și organizate alternative educaționale, cu acordul Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza unor regulamente aprobate prin ordin al ministrului.

SECŢIUNEA a 16-a

Alternativele educaţionale

ART. 59

(1) În sistemul de învățământ preuniversitar pot fi inițiate și organizate alternative educaționale, cu acordul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe baza unor regulamente aprobate prinordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.


(2) Acreditarea, respectiv evaluarea periodică a alternativelor educaționale se fac potrivit legii.(3) Unitățile de învățământ preuniversitar alternativ dispun de autonomie organizatorică și funcțională, înconformitate cu specificul alternativei.


(4) La toate formele de învățământ alternativ în limba română, în limbile minorităților naționale sau în limbide circulație internațională, se poate înscrie și pregăti orice cetățean român.
(5) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educaționale au dreptul larecunoașterea de către inspectoratele școlare județene și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului șiSportului a pregătirii și a perfecționărilor realizate de organizațiile, asociațiile, federațiile care gestioneazădezvoltarea alternativei respective la nivel național.

https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf

În noua lege a învățământului (nr 198/ 2023), secțiunea referitoare la alternativele educaționale a fost modificată astfel:

Art. 26:

(1) În învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional pot funcţiona unităţi de învăţământ, grupe, clase, structuri de învăţământ pe baza unor alternative educaţionale, în condiţiile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

(2) Aprobarea alternativelor educaţionale se face prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea direcţiilor de specialitate din minister.

3) Autorizarea de funcţionare provizorie, acreditarea, precum şi evaluarea periodică a alternativelor educaţionale se fac potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea ARACIIP.

(4) Unităţile de învăţământ preuniversitar alternativ dispun de autonomie organizatorică şi funcţională, în conformitate cu specificul alternativei.

(5) Personalul didactic de predare încadrat în unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzute la alin. (1) are dreptul la recunoaşterea de Centrul Naţional de Formare şi Dezvoltare în Cariera Didactică, denumit în continuare CNFDCD, şi Ministerul Educaţiei a pregătirii şi a perfecţionărilor realizate de organizaţiile, asociaţiile, federaţiile care gestionează dezvoltarea alternativei respective la nivel naţional.

(6) Orice cetăţean român se poate înscrie şi pregăti la toate formele de învăţământ alternativ în limba română, în limbile minorităţilor naţionale sau în limbi de circulaţie internaţională.

https://edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2023/Legi_educatie_Romania_educata/legi_monitor/Legea_invatamantului_preuniversitar_nr_198.pdf

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ALTERNATIV

În ORDINUL privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ din 2011 se specifica:

Art. 2 (2) – În condiţiile legii, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, se pot organiza şi pot funcţiona alternative educaţionale, altele decât cele menţionate la alin. (1).

Art. 5. – În învăţământul preuniversitar alternativ sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.

Art. 6. – Unităţile de învăţământ preuniversitar alternativ particular sunt unităţi libere, deschise, autonome, din punct de vedere atât organizatoric, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţia României, republicată.

Art. 7. – Unităţile de învăţământ preuniversitar alternativ particular sunt organizate şi funcţionează pe principiul nonprofit.

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2016/primar/ORDIN_5571_2011_Regulament_alternative_educationale.pdf

CADRU JURIDIC

Cadrul juridic și instituțional de funcționare a acestor sisteme alternative a fost stabilit și reglementat prin  OMECTS nr. 5571/ 2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ, prin consultarea Comisiei Naționale pentru Alternative Educaționale (C.N.A.E.). Aceasta este un organism fără personalitate juridică. Are rolul de a sprijini ministerul și instituțiile subordonate acestuia în exercitarea atribuțiilor din domeniul învățământului preuniversitar alternativ de stat și particular. C.N.A.E stimulează pluralismul educațional prin colaborarea cu organizatiile neguvernamentale care gestionează dezvoltarea alternativelor educaționale.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați:

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/LEN_actualizata_octombrie_2020.pdf

Componența Comisiei Naționale pentru Alternative Educaționale, în 2016:

https://www.edu.ro/sites/default/files/46%20COMISIA%20NATIONALA%20DE%20SPECIALITATE%20pentru%20Alternative%20educationale.pdf

Urmăriți articolele următoare, pentru informații pe larg despre sistemele alternative autorizate în România, dar și despre homeschooling, unschooling, deschooling, underschooling, worldschooling etc.

va urma


2 thoughts on “ÎNVĂȚĂMÂNTUL ALTERNATIV ÎN ROMÂNIA (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights